| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Religijotyra

Page history last edited by Admin 10 years, 9 months ago

Žemiau pateikiama įžanga, parašyta profesoriaus dr. Larry D. Shinn 1982 m. išleistai Šrilos Bhaktivedantos Svamio biografijos 4 daliai (Srila Prabhupada lilamrta, In Every Town and Village, autorius Satsvarupa das Goswami). Daugiau informacijos apie dr. Larry D. Shinn galima rasti http://www.berea.edu/president/people/larryshinn.asp ir http://www.berea.edu/about/president.asp


 

"Nors jau 15 metų buvau studijavęs Indijos pasišventimo Krišnai tradicijas, septintojo dešimtmečio pabaigoje buvau veikiamas tuomet paplitusios akademiniuose sluoksniuose (jau neminint plačiosios visuomenės) pažiūros, kad judėjimas, kurį pradėjo Bhaktivedanta Svamis, buvo tik dar vienas atskiestas produktas, kilęs iš daugelio Indijos guru bandymo padaryti induizmo mokymą patrauklų Vakarų jaunimui. Aštuntojo dešimtmečio vidurio antikultinės kampanijos nušvietė ISKCON (International Society for Krishna Consciousness, Tarptautinė Krišnos Sąmonės Bendruomenė) kaip vieną iš "suklastotų" kultų. Tačiau tokių nuostatų pagrįstumo tyrimas mane privedė prie išvados, kad Krišnos judėjimas Amerikoje buvo daug labiau autentiškai indiškas negu aš iš pradžių įsivaizdavau. Kai 1980 m. man pasitaikė galimybė tris savaites pagyventi Krišnos šventyklose Kalifornijoje, pradėjau intensyvią ISKCON studiją, kurią atlikdamas nuo to laiko aplankiau keturiolika šventyklų Amerikoje ir Indijoje. Gyvendamas šventyklose ir ilgai kalbėdamasis su ISKCON lyderiais ir bhaktomis (devotees), pradėjau vertinti daug judėjimo narių kaip gerus draugus, o jų guru, Bhaktivedantą Svamį, kaip žmogų, vertą to dėmesio ir garsaus apskelbimo, kurį sau leidžia ši biografinė serija.

 

Šrila Bhaktivedanta Svamis Prabhupada kalbasi su mokiniais

 

Šiame Bhaktivedantos Svamio biografijos tome viena iš pagrindinių pamokų prieinama įžvalgiam skaitytojui yra guru-mokinio ryšio sudėtingumas ir gilumas. Daugiausia kritikos iš tėvų ir antikultinių grupių koncentruojama į "kulto" lyderių autoritariškai reikalaujamą absoliutų pasekėjų paklusnumą. Daroma prielaida, kad lyderis turi asmeniškų motyvų (pvz. galios ar finansinės naudos), kurių vedamas jis nori kontroliuoti kitus, tuo tarpu atsidavę mokiniai, būdami nemąstymo būsenoje, yra pasidavę dvasinio mokytojo kaprizingų įgeidžių manipuliacijoms. Šiame Bhaktivedantos Svamio gyvenimo aprašymo tome mes matome tokios analizės kvailumą. Tai, kas iškyla puslapis po puslapio, yra savanoriškas jaunuolių pasišventimas žmogui, kuriuo jie žavisi dėl jo gilaus tikėjimo ir nuolankumo, o ne jo autokratiniai ar prievartiniai reikalavimai. Ankstyvajame ISKCON gyvavimo Amerikoje laikotarpyje, pirminei šios jaunos institucijos sandarai kilo grėsmė dėl schizmatinių naujai įšventintų asketų [sanjasių, vert. past.] mokymų, apie reliatyvią guru vietą tikėjimo gyvenime ir institucijose. Bhaktivedanta Svamis turėjo stipriai teigti Indijos tradiciją, kad guru pozicija turi nereliatyvią, absoliučią reikšmę - kaip amžino dvasinio tėvo;  tai ne tokia pozicija, kuri prisiimama dėl patogumo ar naudos, ir kuri laikui bėgant būtų nustelbta.

 

Šrila Prabhupada lenkiasi Gaura Nitai Dievybėms

Tačiau mes galime suprasti, kodėl jauni bhaktos buvo sumišę, kai Bhaktivedanta Svamis lenkdamasis puldavo ant žemės prieš Krišnos ir savo guru, esančio dvasinių mokytojų sekoje prieš jį, paveikslus. Vis dėlto toks yra paramparos - guru sekos - pobūdis. Asmens guru yra vienintelis kanalas, pro kurį asmens pasišventimas yra patikimai perduodamas Dievui, lygiai tas pat galioja ir pačiam guru (nors tokie, kaip Bhaktivedanta Svamis, atrodo turintys ir tiesioginį ryšį). Taip motinai, kuri sušunka - "Žinote, šie vaikinai iš tikrųjų garbina jus!" Bhaktivedanta Svamis atsako, " Taip, tokia mūsų sistema. Aš taip pat garbinu savo Guru Maharadžą (p. 230)".

 

Šis Bhaktivedantos Svamio biografijos tomas atskleidžia guru-mokinio santykių religinę reikšmę, per įvairias pastangas, kurias šis nepaprastas vaišnava asketas darė ugdyti gilėjantį savo naujų Amerikos vaikų tikėjimą Dievu ir dvasine tradicija, svetima jų gimtajame krašte. Nuo laisvai atliekamų ritualų iki standartizuotų pudžų (puja) (Dievybių garbinimo), atliekamų pagal klasikinius bengališkus tekstus, mes matome senąjį mokytoją skatinant didesnį dėmesingumą garbinimo detalėms. Nuo spontaniškų, bet nemokšiškų pastangų švęsti jų guru gimimo dieną iki formalių Vyasa-puja ceremonijų, su tradicinėmis bengališkomis giesmėmis ir malda, Bhaktivedantos Svamio mokiniai yra įvedami į senąsias indų tradicijas, kur pagarba savo dvasiniam mokytojui yra Dievo garbinimo veiksmo dalis.

Šrila Prabhupada veda kirtaną

Bet tai, kas nustebino mane skaitant tolesnius puslapius, buvo pamaldumo pavyzdys, kurį parodė pats Bhaktivedanta Svamis, kai tapdavo giliai pasinėręs į Dievo šlovinimą, dainuodamas, giedodamas ir šokdamas. Tampa visiškai aišku, kad mokytojo pamoka nėra vien tik tai, ką jis sako, bet tai, ką jis daro. Ir taip pat aišku, kad Bhaktivedantos Svamio pasekėjai stengėsi - ne visada sėkmingai - atitikti tą aukštą gyvenimo ir pasišventimo standartą, kurį nustatė brandusis Bhaktivedanta Svamis.

 

Skaitytojas stebėsis tuo pastovumu, sumanumu ir ištikimybe Bhaktivedantos Svamio vizijai, kuriuos jo mokiniai liudija savo bandymu skleisti Krišnos sąmonę kiekvienam miestui ir kaimui. Nuo vedusių porų, kurios pradėjo judėjimo veiklą Anglijoje, ir pasiekė su Bitlų Harisono ir Lenono pagalba tai, ko žinomi išminčiai iš Indijos iki jų negalėjo pasiekti, iki mokinių, kurie išlaikė Indijos klimato ir virtuvės išbandymus tam, kad dirbtų ilgas dienas ir naktis sugrąžinant tikėjimą Krišna pačios Indijos žmonėms - užkrečiantis mokytojo pasišventimas toliau gyvena jo dvasiniuose vaikuose. Taip ISKCON sėkmė šiais susiformavimo metais (1969-1971) gali būti suprasta, tik kai abiems pusėms guru-mokinio santykiuose skiramas deramas dėmesys. Bet neperdedant, tai būtent Bhaktivedanta Svamis, savo giliu tikėjimu, energingu pamokslavimu ir pastoviais idealais, sudaro jaunos tikėjimo bendruomenės, kurią stebime ankstyvaisiais ISKCON metais, branduolį." <...>"

 

Dr. Larry D. Shinn

Danforth Professor Of Religion

Oberlin College

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.